Verkoops- en betalingsvoorwaarden :


1. BINDENDE KRACHT

Van het ogenblik dat een bestelling wordt geplaatst houdt dit automatisch in : uitdrukkelijke aanvaarding van verkoops- en betalingsvoorwaarden, onvoorwaardelijke afstand van de eigen aankoop- en betalingsvoorwaarden.

2. OFFERTEN EN BESTELLINGEN

Behoudens expliciete afwijking zijn onze aanbiedingen vrijblijvend. Bestellingen door klanten geplaatst zijn slechts bindend zo de firma deze schriftelijk aanvaardt en bevestigt. Bij mondelinge of telefonische bestelling neemt de firma geen enkele verantwoordelijkheid voor gebeurlijke vergissingen in maat, soort, hoeveelheid of gewicht.

3.PRIJZEN

De koopwaren worden gefactureerd aan de prijs vermeld op de bestelbon of op de bevestiging van bestelling. Bij gebreke aan vermelding aldaar zijn van toepassing de tariefprijzen van de verkoper in voege op de dag van levering.

4.LEVERINGEN

Leveringstermijnen worden opgegeven als inlichting en verbinden de verkoper niet. De hoeveelheden zijn diegene die voorkomen op de verpakkingen of de lijsten opgesteld bij het laden in het magazijn.

• Klachten i.v.m. de geleverde hoeveelheden moeten schriftelijk betekend zijn binnen de 24 uur na ontvangst der goederen door de koper.

• Klachten i.v.m. mogelijke gebreken ten aanzien van kwaliteit of vorm moeten schriftelijk betekend voor de plaatsing: eenmaal een aanvang genomen met de verwerking van de goederen worden geen klachten meer aanvaard.

• Eigendomsvoorbehoud. De goederen blijven onze eigendom tot volle betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

5.BETALING

Alle facturen zijn contant betaalbaar. Of op onze rekening 850-8375970-18 bij CENTEA. Bij gebrek aan betaling van een of meer facturen binnen de gestelde termijn zal van rechtswege en zonder aanmaning een schadevergoeding toegepast worden gelijk aan 10 % van alle openstaande vorderingen met een minimum van 30 €. Deze schadevergoeding is bedongen teneinde ons te vergoeden voor onze buitengerechtelijke onkosten en bijkomende kosten van kredietopeningen. Bovendien zal van rechtswege en zonder aanmaning vanaf de vervaldag een intrest verschuldigd zijn gelijk aan 1 % per maand. Het uitschrijven van een wissel op de koper doet geen afbreuk aan deze bepaling.

6.BEVOEGDHEID

Voor alle betwistingen i.v.m. de levering van de goederen en de betaling van de facturen is enkel de rechtbank van Brugge, afd. Oostende bevoegd.